KUDEB (Koruma Uygulama Denetim Bürosu)

Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi dokuyu korumak ve yaşatmak amacıyla çıkardığı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Yasasının 10-11 ve 57`inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 11 Haziran 2005 tarihli resmi gazete ‘de yayımlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile hükme bağlanan, Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı kurulan KUDEB ile belediye sınırları dâhilinde bulunan ve tarihi özelliği olan binaların korunması, bakımı ve onarımı süreçlerini hızlandırmak amaçlanmıştır.

Kudebin Görevleri

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek.
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek.
Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek.
Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek.
Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulamasını denetlemek.
Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek.
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında koruma yüksek kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleri ile koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek.
23/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Kanunu ile 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak.Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliği sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu bölge koruma kurulu müdürlüğüne iletmek.

Kudeb Faaliyetleri

1) Tescilli taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat gerektiren uygulamalarda, uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi ya da kuruluş şu belgeleri KUDEB'e bir başvuru ekinde verecektir;

  • Yapının maliki olduklarına ilişkin belge,
  • Yapının mevcut durumunun fotoğraflar. Bu fotoğrafların özellikle tamir ve tadilat gerektiren bölümleri ayrıntılı olarak göstermesi gerekmektedir
  • Başvuru sahibinin yapacağı uygulamaya ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir rapor.

Başvurusunu KUDEB'e verir. İnceleme sonrasında tadilat ve tamirat öncesi durum fotoğraf gibi belgelerle tespit edilir, yapılacak uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği bir izin belgesi düzenlenir.

2) Bu başvuru KUDEB'in en az iki uzmanı tarafından incelenir. Bu uzmanlardan birinin mimar olması zorunludur
3)Yapılacak inceleme sonucunda KUDEB uzmanları da fotoğraf ve rapor gibi belgelerle durumu tespit eder ve “onarım ön izin belgesi” düzenleyerek başvuru sahibine verirler. Yapılacak müdahalelerin "Bakım ve Basit Onarım Nedir?" bölümünde tanımlanan ölçütlere uyması gerekmektedir.
4)Ön izin belgesi verildikten sonra ilgilisi tarafından uygulama başlatılacaktır. KUDEB uzmanları, bu uygulamayı izleyecekler ve ön izin belgesinde yer alan müdahalelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini denetleyeceklerdir.
5)Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi uygulamanın tamamlandığını KUDEB'e bildirecektir. Yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca incelenecek ve ön izin belgesinde yer alan hususlar doğrultusunda tamamlanmış ise “onarım uygunluk belgesi” düzenlenecektir.
6)Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan uygulamalarda esaslı onarım gerektiğinin tespit edilmesi halinde uygulama durdurulur ve konu belgeleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir.
7)Tadilat ve tamiratlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde uygulamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya da kuruluş KUDEB'e yeniden başvurmak zorundadır.
8)KUDEB, tescilli I. grup yapıların tadilat ve tamiratlarına izin vermeden önce koruma bölge kurulundan bilimsel görüş alır. I. grup yapılar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararına göre "toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel ortak gereksinimlerini karşılayan, yapıldıkları dönemin mimari ve sanat anlayışını yansıtan, simgesel anı, anıtsal, izlenim gibi değerleriyle korunması gereken yapılar" olarak tanımlanmıştır. Bu yapılar "anıtsal yapı " olarak da tanımlanır. Cami, han, hamam, kilise, sur duvarları vb. tüm toplum tarafından kullanılan büyük programlı yapılar bu gruba girer. II. grup yapılar ise geleneksel konutları kapsar.
9)Bir alanda sadece taşınmaz kültür varlığı bulunmaz. Bu yapıların yanı sıra, KUDEB'ler Tescilli Kültür Varlığı niteliğinde olmasa da; Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde, Tescilli kültür varlıklarının koruma alanlarında, Sit alanlarında yer alan ve yürürlükteki mevzuata göre ruhsatı bulunan yapılarda gerçekleştirilecek tamirat ve tadilatlarla da ilgilenmek durumundadır. Bu durumda, tescilli yapılarda izlenen süreç bu yapılar için de izlenecektir.

Koruma Bölge Kurullarınca Onaylanmış Rölöve-Restorasyon Projelerine Aykırı Uygulamalara İlişkin Hususlar

Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine aykırı uygulamalar varsa bu hususlar KUDEB tarafından saptanır. KUDEB, bu aykırı uygulamaları rapor ve fotoğraflarla belgeleyerek koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir. Koruma bölge kurulundan karar gelinceye kadar onarım uygulaması KUDEB tarafından durdurulur.

Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulanmasına İlişkin Hususlar

Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanması sürecinde, plan hükümlerine aykırı uygulamaların belirlenmesi halinde; Aykırı uygulama KUDEB tarafından saptanır, Uygulama durdurulur , Bu konuda rapor ve gereken hallerde fotoğraf ve koruma imar planı örneği de eklenerek bir tutanak hazırlanır koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir, Konu koruma bölge kurulunda görüşülüp bir karar alınmadan uygulama başlatılmaz

Depreme Maruz Kalan Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile ilgili Hususlar

Taşınmaz kültür varlıklarından depreme maruz kalan yapılar ile ilgili uygulamalar koruma yüksek kurulu'nun ilke kararları ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak yürütülür.

HANGİ DURUMLARDA BAKIM-ONARIM İZNİ VERİLEBİLİR?
Yapıların yaşamını sürdürmeyi amaçlayan;

• derz, iç ve dış sıva,
• boya,badana,
• oluk, dere,
• doğrama, döşeme,
• sanat tarihi açısından özellik arz etmeyen tavan kaplamaları,
• elektrik tesisatı ve sıhhı tesisat tamirleri ,
• çatı onarımı ve kiremit aktarılması ,
• taşıyıcı unsuru etkilemeyenm müdahaleler ..

YAPIYA MÜDAHALE BİÇİMLERİ

1.BAKIM: Sadece yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, yapısal ögelerde ve mimaride değişiklik gerektirmeyen müdahalelerdir. Görüldüğü gibi bakım en az müdahale gerektiren, yerel olanaklarla gerçekleşebilecek bir dizi uygulamayı içerir.

2.BASİT ONARIM: Yapının yıkılan ya da eksilen bölümlerinin aynı malzeme ve biçimle değiştirilmesine olanak sağlayan bir müdahale türüdür.

3.ESASLI ONARIM: Yapıda ciddi önlemler alınmasını gerektiren rölöve-restitüsyon restorasyon projelerine dayalı bir uygulamadır.


BAKIM KAPSAMINA GİREN MÜDAHALELER

Herhangi bir kapsamlı müdahaleyi gerektirmeyen herhangi bir yapı malzemesinin ya da elemanının değişmesi yerine, yerinde yapılacak basit müdahalelerle yapının sorunlarının çözülebileceği düşünüldüğünde şu müdahaleler yapılabilir;
1.Yapının nem almamasının sağlayan önlemler,
2.Boya ve badanaların yenilenmesi,
3.Niteliğini yitirmiş kapı ve pencere gibi elemanların sağlamlaştırılması.


BAKIM KAPSAMINA GİRMEYEN MÜDAHALELER

1. Kültür varlığı yapının mimari özelliklerinden plan şeması ve cephelerinde değişiklik yapılmayacak herhangi bir yeni öge (duvar, pencere ya da kapı gibi) eklenmeyecek ya da yapıda var olan bu tür mimari ögeler çıkartılmayacaktır.
2. Kullanılan özgün malzemeler (ahşap, kerpiç, taş vb.) değiştirilmeyecektir.
3. Yapının taşıyıcı elemanlarında (dikmeler, kirişler vb.) değişiklik yapılmayacaktır.
4. Kapı, pencere, dolap, saçak, gusülhane vb. mimari ögeler değiştirilmeyecektir.


BASİT ONARIM KAPSAMINA GİREN MÜDAHALELER

1.Duvarların bozulmuş bölümleri aynı malzeme ve teknik kullanılarak yenilenebilir.
2.Kapı, pencere, döşeme, tavan ve çatıların niteliğini ve taşıma gücünü yitirmiş olan bölümleri yine aynı boyut ve biçimde ahşap kullanılarak yenilenebilir.
3.İç ve dış sıvaların ve badanaların bozulmuş olan bölümleri aynı renk ve malzeme kullanılarak yenilenebilir.
4.Sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı çağdaş gereçler kullanılarak değiştirilebilir.


BASİT ONARIM KAPSAMINA GİRMEYEN MÜDAHALELER

1.Yapının plan şemasında ve cephelerinde değişiklik yapılmayacaktır. Herhangi bir yeni duvar, pencere ya da kapı gibi elemanlar eklenmeyecek ya da çıkartılmayacaktır.
2.Kullanılan özgün malzemeler (ahşap, kerpiç, taş vb.) değiştirilmeyecektir.


TARSUS KUDEB

Tarsus Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan Koruma, Uygulama ve Denetleme Bürosunda (KUDEB) görevlendirilen Şehir Plancısı Pelin Gönen, Sanat Tarihçisi Betül ÇALIŞKAN, Arkeolog Hüseyin KAYA, İnşaat Mühendisi Pınar ÖZKUL ve Mimar Fevziye KÖKDİL 27.06.2011 tarihinde Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde stajlarına başlamış ve 30.09.2011 tarihi itibariyle 3 aylık stajlarını tamamlayıp fiili olarak göreve başlamışlardır.


Tarsus KUDEB İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı olup yöneticiliğini Fevziye KÖKDİL yapmaktadır.

Kudeb tarafından vatandaşa sunulan hizmetler

• Tarihi eserlere iskân belgesi için görüş verilmesi,
• Basit onarım, (tescilli 2.grup yapılar ve kentsel sit alanında bulunan tescilsiz yapılar)
• Şikâyet- bilgi isteği,
• Şikâyet üzerine yerinde inceleme,
• Kurulla yazışma yapılması gereken evraklar Mail-i inhidam (yıkılma tehlikesi olan yapı) durumundaki tescilli yapıların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemler.

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ve bunların komşuluğundaki binalar ile Koruma ve Sit alanlarındaki tescilsiz taşınmazlar'da yapılmak istenen "Basit Onarımlar" için KUDEB'e başvuru yapmanız gerekir.
•Başvuruda istenen belgeler;
- Tapu,
- Dilekçe,
- Güncel Fotoğraflar,
- Grup Kararı.
• Taleb KUDEB'te biri mimar iki uzman tarafından incelenir.
• Tamirat öncesi durum fotoğraf gibi belgelerle belirlenerek uygun bulunanlara "Onarım Ön İzin Belgesi" düzenlenir.
• Onarımlar verilen izin doğrultusunda tamamlanınca yerinde incelenip "Onarım Uygunluk Belgesi" düzenlenir.

Tadilat ve tamiratlar için verilen izinler 1 yıl geçerlidir..

Yükleniyor...